حقوقدانان، حکام شرع و قضات

تحت تاثیر واقع نشدن حقوقدانان، حکام و قضات
اعلام نظر حقوقدانان درباره قانون اساسی
همراهی حقوقدانان با ملت در اصلاح کارها
قضاوت، مساله بسیار خطیر
استقلال قاضی در امر قضاوت
حفظ حیثیت اسلام به دست قضات
وظیفه سنگین قضاوت
قاضی بر شفیر جهنم
اهمیت قضا و ضرورت ورود افراد واجد شرایط
لزوم قاطعیت قضات در اجرای احکام اسلامی‌
قضاوت، تکلیف الهی
اهمیت قضا و خطر عظیم قضاوت