حقوق عمومی

مسئولیت جمعی اعضای دولت
مسئولیت اعضای دولت
آزادی بیان و حق تظلم خواهی ملت
نقش قانون اساسی در حفظ هویت ملی و استقلال کشور
لزوم خضوع در مقابل مذهب و قانون
سانسور مطبوعات و ادعای آزادی
نفی سلطه غیر مسلم بر مسلم
عدم اعتبار قوانین مخالف با قرآن
رابطه ملت با دولت
روند برگزاری همه پرسی
شرایط رای دهندگان
شرایط انتخابات آزاد
مخالفت ملت با تصویب نامه ها
اصل تفکیک قوا
منع سانسور مطبوعات
نفی تساوی مطلق حقوق در نظام حقوقی اسلامی
تضمین آزادی مردم در قانون اساسی مشروطه
عدم حق برای جلوگیری از آزادی قلم
آزادی مطبوعات و قلم
ضرورت پایبندی حکومت به قانون اساسی
آزادی تبلیغات دینی
تکلیف دولت در برقراری امنیت داخلی
آزادی مطبوعات
ضرورت ابتنای پارلمان بر آرای ملت
مخالفت با برقراری کاپیتولاسیون
منع کاپیتولاسیون
محوریت قانون اساسی
حرمت شرکت و عضویت در احزاب مخالف اسلام
رشد سیاسی و خود آگاهی ملت
جامعیت احکام اسلام
تلازم دین و سیاست
تساوی افراد در قبال قانون
اصل تساوی حقوق و حیثیت زنان با مردان
آزادی به عنوان حق طبیعی انسان ها
تکیه بر آرای عمومی در تشکل حکومت
تصدیق و شناسایی حقوق اقلیتهای مذهبی
جامعیت قوانین الهی
ویژگی استبدادی رژیمهای سلطنتی
مکلف بودن ابوین در تربیت طفل
حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخابات
عدم شروعیت اقدامات دولتهای غیر متکی به آرای مردم
حق بهره مندی از آزادی
اصل تساوی رهبر با آحاد ملت
آزادی زنان
تحقق عدالت اجتماعی
تساوی حاکم با تمام افراد ملت در نظام اسلامی
آزادی زنان در انتخاب شغل و پوشش
لزوم مشارکت مردم در امور حکومت
حکومت متکی به آرای عمومی
لزوم تبعیت زمامدارن از قانون
آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب
نفی سلطه پذیری اجانب
آزادی در چهارچوب موازین
آزادی و حقوق طبیعی اقلیتهای مذهبی
تساوی ذاتی حقوق زن و مرد
پارلمان، تجلی گاه اراده ملت
لزوم تشکیل مجلس بر اساس قانون
ضرورت ملی بودن وکلای مجلس
شاخص نظام متمدن
حق آزادی بیان و عقیده
ابتنای نظام بر آرای عمومی
اتکای حکومت بر آرای عمومی
اهداف کلی
ماهیت نظام جمهوری اسلامی
اصل آزادی زنان
اصل تساوی همه نژادها و رنگ ها
عدم جدایی دین از سیاست
حفظ حیثیت انسانی مرد و زن
لزوم بهره مندی آحاد ملت از آزادی
عدم فرق گذازی بین زنان و مردان
تکیه کردن بر قرآن
اظهار عقاید جناحهای سیاسی
حق آزادی زنان طبق قانون اسلام
ظلم ستیزی و نفی سلطه پذیری
آزادی در اظهار عقاید و تعیین سرنوشت
اقلیتهای مذهبی، در پناه اسلام
لزوم تشکیل مجلس در جمهوری اسلامی
رفاه و احترام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی
تطابق احکام اسلام با مصالح مردم
سیاست در بطن جنبش اسلامی
حقوق اهل سنت در حکومت اسلامی
توجه به مقتضیات زمان و مکان
حق آزادی زنان در انتخاب همسر
جایگاه والای زن در نظام اسلامی
مسائل سیاسی اسلام، بیش از مسائل عبادی
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای اقلیتهای مذهبی
بررسی قانون اساسی فعلی با اسلام
ادامه زندگی بهتر برای اقلیتهای مذهبی
نظارت مردم بر فرآیند برگزاری انتخابات
وظایف دولت انتقالی
مردم سالاری در نظام اسلامی
آزادی انتخابات
جذب سرمایه گذاری خارجی
مبانی قانون گذاری در حکومت جمهوری اسلامی
رفتار مطابق با قانون با اقلیتهای مذهبی
آزادی اقلیتهای مذهبی برای انجام فرائض مذهبی
تضمین استقلال کشور
حق تعیین وکیل برای اقلیت های مذهبی
لزوم مشورت دائم زمامداران با نمایندگان ملت
مسئولیت نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت
حق مالکیت
انتخای اعضای مجلس با آرای مردم
حق شرکت احزاب در انتخابات
شرط شرکت دادن احزاب در انتخابات
حق آزادی به معنای واقعی
حدود آزادی احزاب
حدود وظایف روحانیون
شرکت زنان در ساختن جامعه اسلامی
جلوگیری از فعالیت احزاب مخالف ملت
حفظ حقوق اقلیتهای مذهبی
ضرورت انتخاب نمایندگان از طریق ملت
لزوم تسریع در انجام امور اداری
حق تعیین مقدرات مملکت
حکومت متعلق به همه ملت
ممنوعیت چاپ مقالات تحریک آمیز
اصل تساوی افراد در برابر دادگاه
رساندن اقلیتهای مذهبی به حقوق خود
ضرورت و اهمیت تشکیل شوراهای شهر و روستا
چهارچوب آزادی قلم
اصل تساوی افراد در مقابل قانون
توجه به رفاه عمومی
لزوم تعیین وکیل خوب
آزادی فعالیت مطبوعات بدون توطئه به انقلاب
عدم آزادی مطبوعات در توطئه
نقش مطبوعات
عدم فرق گذاری بین نژادها
تعیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
عدم فرق گذاری برای مجازات گروهها
چهارچوب آزادی
آزادی در حدود قوانین
آزادی فعالیت مطبوعات در حدود قانون
اصل نظارت همگانی بر امور در نظام اسلامی
احترام به مالکیت خصوصی افراد
لزوم حفظ مقررات
اجتناب از آزادی غربی
لزوم رعایت سلسله مراتب در نظامات اداری
چهارچوب قانونی و شرعی آزادی
میزان، رای ملت
منع تعدی به حریم خصوصی دیگران
قانونمندی و قانونمداری حکومت اسلامی
ضرورت مردم داری در مسئولان
شاخصه های حکومت جمهوری اسلامی
اصل نظارت همگانی در نظام اسلامی
تحقق مجلس با تکیه به آرای مردم
لزوم تدوین و تصویب قانون اساسی توسط خبرگان
لزوم اسلامی بودن شکل و محتوای نظام
شاخص های وکلای مجلس
ویژگی های نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی
لزوم اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی
نقش رای اکثریت در نظامهای دموکراتیک
صلاحیت فقهای شورای نگهبان
ویژگی های قانون اساسی
اصل حاکمیت قانون در نظام اسلامی
برادری و برابری افراد در نظام اسلامی
نقش ولایت فقیه در حکومت اسلامی
آزادی بیان، عقیده، انتخاب مسکن و شغل
تعیین رئیس جمهور بدست مردم
لزوم امر به معروف و نهی از منکر
فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام
اهمیت و جایگاه منصب قضا در نظام اسلام
اصل استقلاب قضایی در نظام دادرسی
تابع قانون بودن ولایت فقیه
نقش نظارتی ولی فقیه
عدم تحمیل اقلیت بر اکثریت
حدود و ثغور آزادی قلم
قانونمداری در حکومت اسلامی
نقش نظارتی ولی فقیه
خوب انجام دادن وظایف
حدود اختیارات ولی فقیه در ارتباط با مالکیت خصوصی
تعامل دولت و ملت در حکومت جمهوری اسلامی
اساس مشکلات ممالک اسلامی
قانونمداری در حکومت اسلامی
پرهیز از بی تفاوتی نسبت به سرنوشت مملکت
تبعیت حاکم اسلامی از آرای عمومی
اسلام مخالف تحمیل
عدل ملاک دفاع و ظلم ملاک حمله
حرمت زیر بار ظلم رفتن
نفی ظلم پذیری
ظلم ستیزی و عدالت گستری در حکومت اسلامی
عدم جدایی طوایف در اسلام
برادری بومی و غیر بومی در اسلام
رد اتمام دیکتاتوری به انتخابات نظام
انتخاب رهبر از سوی مردم
تساوی کارگزاران حکومتی با مردم در مقابل قانون
منحصر بودن دموکراسی ایران
وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر
نقش حکومتهای الهی در تامین سعادت و تعالی انسانها
قانونمداری در جامعه عدل
لزوم رعایت سلسله مراتب در امور کشوری
لزوم وجود نظم و اطاعت و سلسله مراتب
لزوم اعتقاد رئیس جمهور به قانون اساسی و ولایت فقیه
لزوم عمل به احکام اسلامی در جمهوری اسلامی
مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به اقلیتهای دینی
آزادی انتخاب شغل
حدود آزادی مبتنی بر خواست ملت
حدود و ثغور آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی
لزوم اهتمام نسبت به امور اقلیتهای مذهبی
وظیفه شورای نگهبان در پاسداری از احکام اسلام
منبع بوروکراسی در دستگاههای اداری و اجرایی
پرهیز از حکمفرمایی بر خلاف عقل
لزوم رعایت سلسله مراتب در نیروهای نظامی
لزوم اطاعت در نیروهای نظامی
سپردن اشخاص فاسد به دادگاه
نظارت شورای نگهبان بر قوانین مجلس
مطبوعات در خدمت اسلام
اصل مسئولیت همگانی
لزوم معرفی خلافکاران به مقامات مربوطه
نفی تجاوز به دیگر کشورها
قانون اساسی، معیار اعمال نهادها
منع دخالت مقامات دولتی در وظایف یکدیگر
ارزش انسانها در تبعیت از قانون
لزوم وجود نظم در امور کشور
لزوم رعایت سلسله مراتب در نیروهای مسلح
موانع رفتاری اجرای صحیح قوانین
لزوم انتقاد صحیح برای اصلاح امور
لزوم پذیرش همگانی قانون
توجه مطبوعات به مسئولیت الهی
ضرورت اطلاع رسانی صحیح توسط مطبوعات
لزوم خضوع همگانی در برابر قانون
لزوم تطبیق همه افراد با قانون
پیروی حاکم از نظر اکثریت
لزوم رفتار انسانی قوای مسلح با مردم
لزوم انطباق مصوبات مجلس با شرع
مسئولیت زمامداران
عدم دخالت ائمه جماعات در وظایف مقامات اجرایی
مسئولیت مستخدمین دولت در قبال مردم
مسئولیت قضات در نظام اسلامی
مسئولیت مستخدمین دولت در قبال مردم
حق طبع و نشر بر اساس موازین دولت اسلامی
اصل برادری و برابری و منع نژاد پرستی در نظام اسلام
پشتوانه ای برای امنیت و استقلال کشور
توجه به رضای خدا در پای صندوقها
ضرورت دقت و سرعت در تدوین و تصویب قوانین قضایی
اصل استقلال قضایی
ضرورت رفتار اسلامی با مردم و رعایت عدالت
منع مصادره و توقیف غیر قانونی اموال اشخاص
ممنوعیت استراق سمع و افشای اسرار خصوصی
عدم تجاوز از دستور مقام قضایی در بازرسی از منازل
منع تعدی به حریم خصوصی
منع تجاوز به حریم خصوصی افراد
لزوم اطمینان مردم به دولت اسلامی
نفی اصل ولایت در سلسله مراتب اداری
ممنوعیت تجسس از احوال شخصی افراد
ویژگی های دادرسان در نظام اسلامی
لزوم امانتداری متصدیان امور اجرایی و قضایی
ممنوعیت افشای اسرار خصوصی افراد در دستگاه قضایی
ابتنای احکام ثانویه بر احکام الهی
ضرورت صیانت از حیثیت نظام و حقوق مردم
لزوم حفظ حریم خصوصی شهروندان
لزوم نظرخواهی مجلس از کارشناسان متعهد در کمیسیونها
لزوم انطباق مصوبات مجلس با احکام شرع
مسولیت زمامداران در مقابل مردم
حق استیضاح و انتقاد از سوی نمایندگان مجلس
منع دخالت سپاه در امور سیاسی
نقش سازنده مطبوعات در جامعه
امانی بودن حکومت
تساوی مردم در انتخابات
منع دخالت کارگزاران نظام در تعیین نمایندگان
لزوم بهره بندی مجلس از نظر متخصصان
استقلال قوه قضاییه
تساوی افراد در انتخابات
برخورداری زنان از حقوق مدنی و سیاسی
اسلامی-ملی بودن مجلس شورای اسلامی
منع ربا در بانکداری اسلامی
اهمیت اصلاح بانک
لزوم بهره مندی از کارشناسان در اداره کشور
افتراق نظارت با استیضاح
منع مجازات مضاعف
حق دادخواهی افراد در قبال اتهامات
مصونیت پارلمانی
آزادی معاملات تجاری و نظارت دولتی
عدم انحصار دولتی در صنعت و تجارت
حدود وظایف و اختیارات شورای نگهبان
اعتبار حکم قضایی
ضرورت حفظ نظام اسلامی
حدود آزادی بیان نمایندگان
شورای نگهبان و لزوم قاطعیت در عمل به وظایف
صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصرف وجوه بیت المال در زمینه مصالح مسلمین
آزادی عمل نمایندگان مجلس
منع نمایندگان مجلس از هتاکی
منع مداخله نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی
کاهش تصدی گری دولت
نفی مصونیت مطلق نمایندگان مجلس
حفظ نظام اسلامی، فریضه ای همگانی
قائلین جدایی دین از سیاست، تکذیب کنندگان خدا و اولیا
لزوم بهره مندی از لسان نصیحت در انتقادات
لزوم توجه به مصالح کلی اسلام
استفاده از بیت المال و وجوه شرعی در امر انتخابات
ملی بودن معادن
لزوم پرداخت بهای املاک مورد تملک دولت
شرط تولی امور مسلمین