آئین دادرسی

منع محاکمه سری و منع حبس قبل از ثبوت جرم
منع مصونیت قضایی اتباع بیگانه
تساوی افراد در برابر دادگاه
منع تعرض به منزل اشخاص و منع بازداشت خود سرانه
اصل قانونی بودن تعقیب و دادرسی
شرایط قضاوت
اصل قانونی بودن جرم و دادرسی
منع بازداشت خودسرانه
قضاوت بر مبنای مقررات شرعی
لزوم اصلاح ساختار دادگستری
حدود صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی
اصل قانونی بودن دادرسی
حفظ امنیت مردم در مراجعه به پلیس
ضرورت تسریع روند دادرسی
تاکید بر یک مرحله ای بودن دادرسی
ضرورت تحول در نظام دادگستری
منع رفتارهای غیر انسانی و خشونت آمیز با زندانیان
منع محاکمه خودسرانه
اصل تساوی افراد در برابر قانون
فلسفه تشکیل دادگاه روحانیت
منع سو استفاده از قدرت
نظارت بر امور زندانیان
لزوم رعایت حقوق متهمین
رعایت موازین شرعی در اجرای حدود
موازین اقبات حدود در نظام اسلامی
اهمیت و جایگاه منصب قضا در نظام اسلام
لزوم توصیه ناپذیری قضات
پیچیدگی نظام ادله اثبات دعوی در جرایم حدی
ضرورت حفظ حیثیت خصوصی افراد
لزوم عدالت شاهد
اصل قانونی بودن تعقیب
ضرورت رعایت حقوق متهمان و ممنوعیت تعرض به آنها
ضرورت ابتنای اقدامات مقامهای قضایی و اجرایی بر موازین قانونی
لزوم رعایت حقوق متهمین
فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت
قانونمداری در مصادره اموال نامشروع
لزوم رجوع به محکمه جهت احراز جرم
اصل استقلال و بی طرفی قاضی در دادرسی
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم
اصل تساوی افراد در برابر قاضی
لزوم رعایت حق متهم در قصاص
لزوم رعایت موازین شرعی و قانونی در مصادره اموال
لزوم توجه به حقوق اسلامی در مقابل حقوق غربی
عدم تطابق نظام حقوقی غرب با نظام حقوقی اسلام
شرایط قاضی در اسلام
اقسام قضاوت در شرع اسلام
تصفیه افراد فاسد از دستگاه قضایی
فلسفه مشورت رهبر با قضات
منع دخالت افراد غیر مسئول در مقابله با ناهنجاری ها
منع بازداشت خودسرانه
اجتناب از مسامحه در امر قضاوت
قاطعیت در دادرسی
لزوم دقت در امر قضا
بی طرفی در امر قضا
غیر علنی بودن روند دادرسی تا پیش از اثبات مجرمیت
نحوه احضار اعضای نیروهای مسلح به دادگاه
اهمیت دادرسی و نهادهای قضایی در نظام اسلامی
لزوم نظارت بر زندانها و امور زندانیان
قضاوت، در راس مسائل
نقش زندان در اصلاح و بازپروری مجرمان
لزوم کوشش در حل مساله قضاوت
توصیه قضات به احتیاط در قضاوت
حق محاکمه بدون تاخیر
لزوم رسیدگی به پرونده های تعویقی
مسئولیت قضات و حفظ حیثیت اسلام و روحانیت
لزوم رفتار انسانی نیروی انتظامی با مردم
لزوم توجه به مصالح عمومی اسلام توسط قضات
لزوم رفتار انسانی با زندانیان
اصل استقلال قضایی
ضرورت نظام مندی فرایند ابلاغ و اجرای احکام قضایی
منع مصادره و توقیف غیر قانونی اموال اشخاص
لزوم رعایت اصل قانونی بودن توقیف توسط ضابطین دادگستری
عدم تجاوز از دستور مقام قضایی در بازرسی منازل
منع صدور حکم کلی مبنی بر بازداشت و ورود به منزل افراد
لزوم جلوگیری از تشکیل مراکز فساد و فحشا
ضرورت برخورد قانونی با قضات متخلف و تشکیل دادگاه انتظامی قضات
مسدولیت و زحمت بالای امر قضاوت
لزوم قیام برای امر الهی قضاوت
ویژگی های قضاوت در نظام اسلامی
لزوم امانتداری متصدیان امور اجرایی و قضایی
لزوم امانتداری در امر بازرسی
تکلیف پلیس به جلوگیری از تخلفات و جرائم با رعایت موازین
منع تعرض به اموال افراد قبل از صدور حکم
لزوم رعایت قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان
وجوب کفایی قضاوت
لزوم برخورد قاطع با مفسدان و گروههای فاسد
لزوم تسریع در رسیدگی به امور بازداشت شدگان
لزوم قضاوت بر اساس حق
لازم الاجرا بودن احکام قضایی
حق اعتراض به احکام قضایی
منع رفتارهای ظالمانه، تحقیر آمیز و غیر انسانی با محکومین
حق حضانت برای مادر
حق دادخواهی افراد در قبال اتهامات
حدود اختیارات قاضی ماذون
قطعیت و حتمیت در اجرای حدود
اصل قانونی بودن دادرسی و مجازات