دفاع مقدس و برکات آن

حرکت چرخ های اقتصادی با فکر و تلاش
تقویت وحدت ملت
افشای چهره منافقین
افشای تظاهر صدام به اسلام
ایجاد تحرک و خروج از سستی ها
بروز شجاعت انسان
وحدت و همدلی ارتش و ملت
شکوفایی استعدادها در جنگ
روسیاهی دشمن در اثر جنگ
بیداری ملت ایران
یکپارچه شدن ملت
بسیج عمومی ملت
پیوند همه اقشار
خودباوری در جنگ
ایجاد تحرک عمومی در ملت
شکوفایی استعدادها در اثر محاصره اقتصادی
انسجام ملت ایران
بسیج شدن توده های محروم
رشد خلاقیتهای صنعتی در ملت
بازدارندگی دشمنان از تعرض به ایران
خروج جوانان از سستی
ایجاد عشق به شهادت در ملت
الهی شدن ملت
تقویت روح تعاون در ملت
به کار افتادن افکار متخصصین
نشر عظمت اسلام در جهان
رشد افکار در اثر محاصره های دشمن
تحریم اقتصادی موجب خودکفایی
مهربانی و همدلی ملت
اثبات توانمندی ایران
تحول معنوی مردم ایران
رسوایی جهانخواران به وسیله جنگ
لزوم به نمایش گذاشتن حمایت از قوای مسلح در هفته جنگ
جنگ، میدان آموزشهای عملی
معنویت سربازان در جبهه ها
استقلال خواهی عامل رشد خلاقیتها
جنگ تحمیلی احیاگر اسلام
نجات از انحطاط فرهنگی
توجه مردم جهان به اسلام
جنگ، افشاگر اظهارات صدام
نقش جنگ در معرفی اسلام به دنیا
افزایش تحمل ملت ایران
افشای چهره امریکا
کسب رضایت الهی
اقبال مردم به امور معنوی
سبقت در مبارزه با باطل
بهای سنگین برای تجربه های انقلاب
دستیابی ملت به پیشرفتهای دفاعی
صدور تجربه های مبارزه و دفاع
پرورش داوطلبان شهادت
جنگ و محاصره عامل پیشرفت و اختراعات
رسوایی مدعیان هنر
افشای چهره تزویر جهانخوارن
برکات مختلف جنگ