رژیم پهلوی

قیام مردم در برابر رژیم شاه
امادگی تجمع مردم با فرمان فقیه
آزادی مطبوعات در دوره پهلوی