رسانه ها قبل از انقلاب

پایگاه جاسوسی صهیونیسم
تخریب چهره روحانیت
تحت سلطه استعمار
شکستن احکام اسلام
معرفی نادرست اسلام
جلوگیری از تبلیغ روحانیت
نظارت مستقیم ساواک بر مطبوعات
مداحی رژیم
پنهان کردن مجرم اصلی
سینما، وسیله تخریب جوانان
پرده پوشی جنایات شاه و رژیم پهلوی
سانسور جنایات شاه
سلب اختیار از دستگاههای تبلیغاتی رژیم شاه
برنامه های استعماری برای فاسد کردن جوانان
بی تفاوت بار آمدن جوانان
حاکمیت اختناق
اجازه بازگشایی مراکز فحشا
مروج فحشا
دستگاهی برای تقویت طاغوت
وسایل ارتباط جمعی، ابزار خواب کردن جوان ها
عقب نگاه داشتن نیروی انسانی
عامل اعوجاج در نسل جوان
ابتذال مطبوعات، راهی برای انحراف جوانان
عامل غفلت جوانان از سرنوشت مملکت
مرکز فساد اخلاق
منحرفه کننده جامعه
به فساد کشیده شدن رسانه ها
غافل کردن مردم از مقدرات خودشان
هدایت توسط سازمان سیا
عامل فساد و تباهی نسل جوان
مشغول کردن اذهان جوانان به مسائل شهوی
دور کردن جوانان از مسائل روز
سینماها، عامل تباه شدن جوانان
تبلیغات رسانه ها، فاسد کننده جوانان
سلب کننده نیروی جوانی
مطبوعات رضا خانی، معرف نقشه جهانخواران
مخدر قوه فعاله کشور
رادیو و تلویزیون مخدر قوه فعاله کشور
فحاشی علیه روحانیت
سیطره سازمان امنیت
سنگینی صدمه به اسلام
مقایسه رادیو تلویزیون قبل از انقلاب با بعد از انقلاب
ضدیت با روحانیت
مشوق وابستگی به شرق و غرب
جسارت به پیامبر اسلام در روزنامه ها
ابزار موثر تخدیر ملت
عامل تمایل به غرب و شرق
نام سینما و تئاتر، یادآور فساد و ابتذال
عامل راندن ملت به آغوش غرب
ارمغان آوردن فرهنگ غربی