رسانه ها بعد از انقلاب

تاثیر در تربیت رجال مستقل
معرفی حقایق اسلام
موافقت با سینمای سالم
ممنوعیت فیلمهای منحرف کننده
نصیحت به پرهیز از سمپاشی علیه انقلاب
اصلاح رسانه ها
وجود تتمه رژیم فاسد
دانشگاه عمومی
لزوم تغذیه صحیح مردم توسط رادیو و تلویزیون
تصفیه عناصر طاغوتی
هویت آموزشی رسانه ها
وسیله آموزش و پرورش
وظیفه خدمت به ملت
رسانه ها مربی ملت
بیان آرمان ملت
حرکت در جهت مصالح ملت
لزوم حرکت در مسیر ملت
لزوم خدمت به کشور
اصلاح کننده جوانان
مطبوعات در خدمت جوانان کشور
معیارهای یک مجله در جمهوری اسلامی
در خدمت رشد نیروی انسانی
نگارش مقالات صحیح
لزوم آموزندگی برای جوانان
اتهام به ارتجاع، چماق تکفیر مومنین
جلوگیری از توطئه های خلاف مصالح کشور
سرکوب مطبوعات فتنه گر
اصلاح محتوای رادیو-تلویزیون
رادیو-تلویزیون در خدمت خدا
حیثیت جمهوری اسلامی، وابسته به رادیو و تلویزیون
تبعات نبودن رادیو و تلویزیون بر مسیر اسلام
تربیت صحیح بچه ها
کنار گذاشتن عناصر انحرافی
کنارگذاشتن تدریجی اخلالگران
مسولیت بزرگ رسانه های پخش خارج
افشای اکاذیب دشمنان
پرهیز از پخش برنامه های انحرافی
مبارزه با نفوذ عناصر منحرف
معرفی افراد مفسده جو
تصفیه عناصر منحرف از تلویزیون
مسامحه در تلویزیون
تفهیم واقعیات به مردم
پخش مسائل به صورت واقعی
نقش مطبوعات در ایجاد جو سالم
انتشار انتقادات با کمال بیطرفی
لزوم مستقل و آزاد بودن رادیو-تلویزیون
پاکسازی رادیو-تلویزیون
خواست مردم، اسلامی بودن رادیو-تلویزیون
حذف منحرفین از واحد خبر صدا و سیما
لزوم حفظ مسلمانان متعهد و مبارز در صدا و سیما
ارجحیت پخش فیلمهای داخلی
رعایت اصل عدم تقلید از شرق و غرب
گرفتن رادیو و تلویزیون از دست مفسده جویان
ممانعت از بیان اخبار مخالف با موازین اسلامی
جلوگیری از شکست نهضت به اسم آزادی
بنگاه تعلیمات اسلامی
مربی جوانان
پخش فیلم های آموزنده
کنار گذاشتن متخصصین مضر از رادیو-تلویزیون
کنار گذاشتن افراد فاسد و توطئه گر
تصفیه افراد مخالف مسیر اسلام
لزوم اصلاح رادیو-تلویزیون
لزوم اصلاح رادیو-تلویزیون
رسانه ها و جبران انحرافات گذشته
حفظ آرامش در جامعه
جلوگیری از ایجاد تشنج
مجال ندادن به دشمن
مطبوعات، حامل پیام اسلام
وظیفه مطبوعات در نشر تقوا
شرط اصلاح جامعه
عدم نقل اخبار از منابع غیر موثق
نظارت در زمان جنگ
احتراز از طرح مسایل تفرقه انگیز
بیان دستاوردها و عملکردهای نظام
عدم ساده اندیشی در قبال سابقه انحرافی افراد
اشتباه در رسانه مساوی ضربه زدن به یک ملت
ایجاد امید و اطمینان در ملت
مقایسه رادیو تلویزیون قبل از انقلاب با بعد از انقلاب
نظارت دقیق توسط هیات سه نفره
لزوم کنترل در زمان جنگ
توانایی مطبوعات در رشد و هدایت جامعه
مطبوعات و اصلاح اخلاق جامعه
انتقاد سالم از وظایف مطبوعات
انتشار مجله، مسولیتی بزرگ
تاثیر مجله و شکل آن در خواننده
تربیت نسل آینده
گسترش اخلاق فاضله
رساندن مطالب خودمان به عالم
اسلامی کردن
لزوم بررسی فیلم ها توسط کارشناسان
حساسیت صدا و سیما و حساب کردن شیاطین روی آن
بررسی سوابق کارکنان صدا و سیما
لزوم استفاده از افراد با سوابق معلوم
ممانعت از مصاحبه افراد غیر مسئول
اهمیت درستی صحبت های پخش شده
حساسیت زیاد رادیو-تلویزیون
صدا و سیما، موافق با مقاصد اسلام
لزوم ساخت فیلم موافق با مقاصد جمهوری اسلامی
مقابله با تبلیغات دشمنان
بازگویی صادقانه تمامی اخبار
راستگویی و ایجاد شوق در گزارش دادن
وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی
لزوم حفظ حیثیت ملت و مذهب
ناتوانی از ترسیم جلوه های معنوی
معرفی اسلام واقعی به مردم دنیا
صدای جمهوری اسلامی، صدای اسلام
مطلوبیت پخش مذاکرات مجلس از رادیو
پخش مطالب بر اساس مصالح ملی
کوشش برای تهذیب جامعه
ارزش دادن به مردم در صدا و سیما
تشویق مردم به وسیله اخبار
خودداری از نوشتن مطالب غیر مفید در مطبوعات