لانه فساد را قبضه کردند
جوانان حماسه‌آفرین

یا لَیْتَنی‌ کُنْتُ مَعَکُمْ فَافُوزَ فَوْزاً عَظیماً

تبریک بر بقیه الله


صدور تجربه‌ها
مملکت آسیب ناپذیر


پایداری خوب عمل کردن است
کارگزاران متعهد


منطق مقاومت