وقت هجرت استوقت هجرت استدر دام تار عنکبوتیمدر دام تار عنکبوتیماللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌاللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏هر چه نکوست از اوستهر چه نکوست از اوستای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!ای اهالی شهرستان مردگان، به خود آیید!اللّهمّ انّی اسئلک بمشیّتک کلّهااللّهمّ انّی اسئلک بمشیّتک کلّهاکلیدهای آسمانکلیدهای آسماناللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِاسْمائِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِاسْمائِکَ کُلِّها عرفان صفحه 3