این پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی