نوبهار استنوبهار استاز دانش و عقل یار را نتوان یافتاز دانش و عقل یار را نتوان یافتسرمستسرمستبه تار موی تو اسیربه تار موی تو اسیرمطرب عشقمطرب عشقباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویباید اندر این طریقت پای و سر چوگان شویمجنون کن و خاطر پریشانم دهمجنون کن و خاطر پریشانم دهصف بیارایید رندان رهبر دل آمدهصف بیارایید رندان رهبر دل آمدهدر میخانهدر میخانه شعر صفحه 3