قبله‌گاه و قبله‌نماقبله‌گاه و قبله‌نمارهرو عشقرهرو عشقالا یا ایها الساقیالا یا ایها الساقیحجاب در پس حجابحجاب در پس حجابحجاب عارفحجاب عارفپابوس شه طوسپابوس شه طوسبر سر کوی دوستبر سر کوی دوستوصل جانانوصل جانانهجر روی توهجر روی تو شعر صفحه 2