‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود

‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود
با محملی از نور و بگردش نَرسیدم

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک ‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود
کلیدواژه:
امام خمینیشعرشهادتفلسطیندیوان اماممقاومتشهداشهادت طلبیاشعار امامدیوان اشعار