بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب

بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب
بر دل نوید 
سرو قد گلعِذار داد

امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک بلبل به شاخ سرو، در آوازِ دلفریب
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایشعردیوان اماماشعار امامدیوان اشعار