یک جان نداد در رَه او صدهزار داد

تا روی دوست دید دل جان گُداز من‏‏‏
یک جٰان نداد در رَه او صدهزار داد

دیوان اشعار امام خمینی(ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک یک جان نداد در رَه او صدهزار داد
کلیدواژه:
امام خمینیشعراسرائیلفلسطیندیوان امامصهیونیسمقدس شریفمبارزه علیه اسرائیلاشعار امامدیوان اشعاررژیم صهیونیستی