دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییبه دنبال شهادتبه دنبال شهادتبرای خودمانبرای خودمانمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شوداللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهاانسان اسلامیانسان اسلامیفساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدخدمت به اسلام و مسلمینخدمت به اسلام و مسلمین عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی