به دنبال شهادت

شهادت را برای خودشان فوز عظیم می‌دانند: یَا لَیتَنِی کُنتُ مَعَهُم فَاَفُوزَ فَوزاً عظیماً. از شهادت استقبال می‌کنند، چون قائل هستند به اینکه، ما بعد این عالم طبیعت، عالمهای بالاتر و نورانیتر از این عالم است. مومن در این عالم در زندان است، و بعد از شهادت از زندان بیرون می‌رود. 14 اردیبهشت 1358

فهم یستقبلون الشهاده، لانهم یعتقدون بان وراء عالم الطبیعه هذا ثمه عوالم اسمی واکثر نورانیه من هذا العالم. المومن فی هذا العالم یعیش فی سجن، وباستشهاده یتحرر من هذا السجن.  ۷ جمادی الثانیه ۱۳۹۹ ه- ق

is that the men of this school of thought, consider martyrdom for their own selves as a great victory." O how I wish I too had gone along with them to do jihad and achieved the great success."They welcome martyrdom because they strongly believe that after this natural world there are more sublime and spiritual worlds than this one. The Muslim is a prisoner in this world and is freed from this prison on attaining martyrdom. May ۴, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک به دنبال شهادت
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتجهادقاسم سلیمانیآخرتشهادت طلبیترویج فرهنگ شهادت