حاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنمحاضرم ثواب تمام عباداتم را با تو عوض کنممخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقامخالفت با تقاضای بنی‌صدر مبنی بر نخست‌وزیری حاج احمد آقاشعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...شعری که امام خمینی برای همسرشان، بانو "قدس ایران" سرودند...به مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم...به مناسبت روز زن| نامه سرشار از محبت امام به همسرشان: تصدقت شوم، قربانت بروم...منسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارندمنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی