همین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردندشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدمجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ مجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ پست و مقام فانی و خدمت باقی استپست و مقام فانی و خدمت باقی استانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینارزش خدمت به زاغه نشینانارزش خدمت به زاغه نشینان محرومین صفحه 2