اراده الهیاراده الهیوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانوصیت امام | طرفدار محرومان و مظلومانپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمولادت انسان کاملولادت انسان کاملخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیخدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعیدغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومینآقایان با خودتان خلوت کنید!آقایان با خودتان خلوت کنید!مجلس مردمیمجلس مردمیخدمت به خوزستانخدمت به خوزستان محرومین صفحه 2