امام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدهمین زاغه نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندندهمین زاغه نشینان و همین حاشیه‌نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندندمجامع بین الملل، لفظی است در خدمت قدرت های بزرگ نه در خدمت #مظلومین و #محرومین.مجامع بین الملل، لفظی است در خدمت قدرت های بزرگ نه در خدمت #مظلومین و #محرومین.پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.پست میزان نیست، مقام میزان نیست، این مقامات تمام می شود، آنی که هست خدمت است.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند.خاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینکمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.برای ملتی که شما را روی کار آورده کار بکنید!برای ملتی که شما را روی کار آورده کار بکنید! محرومین صفحه 2