آقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هادفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونرسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفینپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محروماثبات برادری در نوروزاثبات برادری در نوروزالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعاف محرومین صفحه 2