رسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفینپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محرومالفبای مبارزهالفبای مبارزهدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافدرد فقر و محرومیت و استضعافمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستهمین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردندشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کندامام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کند محرومین صفحه 2