اراده الهی به حذف مستکبریناراده الهی به حذف مستکبرینخرج پهلوی از کیسه ملتخرج پهلوی از کیسه ملتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتکوخ نشین‌ها، سرمایه مملکتآقایی و سروری محرومینآقایی و سروری محرومینحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلابحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هادفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونرسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفینپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محروم محرومین صفحه 2