خدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعی

دولت خدمت کند به این کسانی که در راه اسلام آن قدر فداکاری کردند. خدمت کند به این اهالی دزفول و اهالی اندیمشک و خوزستان که همه چیز خودشان را از دست دادند، خدمت کنند. این یک تکلیف شرعی است برای همه ما. 13 مهر 1362

وکلی امل ان نبقی ملتزمین بالاسلام وبالنظام الجمهوری الاسلامی، وان توفقوا جمیعاً لخدمه هذا الشعب وخدمه هولاء المحرومین، وتوفق الحکومه لخدمه الذین قدموا هذه التضحیات الجسام فی سبیل الاسلام. خدمه اهالی دزفول واهالی اندیمشک وخوزستان الذین قدموا کل ما یملکون وضحوا بکل شی‏ء فی سبیل الاسلام. فهذا واجب شرعی یقع علی عاتقنا جمیعاً. ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۳

The government should serve those who are making sacrifices in the cause of Islam, the people in Dezfoul, Andimeshk and Khouzestan who have lost everything they had. This is a religious duty for all of us. October ۵, ۱۹۸۳
دریافت طرح
اشتراک خدمت به خوزستان ، یک تکلیف شرعی
کلیدواژه:
محرومینمستضعفیندولتخدمت به مردمخدمت به محرومینخوزستانخدمت به کشوراندیمشکدزفول