دغدغه‌مند برای محرومین

توجه داشته باشند رئیس‌جمهور از طبقه‌ای باشد که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و صدرنشینان مرفه. وصیتنامه سیاسی-الهی

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک دغدغه‌مند برای محرومین
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینانتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابانتخابات و مردمخدمت به محرومینرئیس جمهور باید