پشتیبانی مردم

همه شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید.  26 بهمن 1361

انکم بحاجه الی دعم الشعب، فبدعم الشعب خصوصاً طبقاته المحرومه تحقق النصر وقطعت ید الظلم الملکی عن البلاد وثرواته. ۱ جمادی الاولی ۱۴۰۳

You all need the nation's support, especially that of the deprived classes. It was by their support that victory could be achieved and the hands of tyrants virtually cut off from the country. February ۱۵, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک پشتیبانی مردم
کلیدواژه:
امام خمینیمردممحرومینجمهوری اسلامیاسلام مستضعفان و محروماننقش مردمملت ایرانحکومت محرومینمشارکت مردمایمان به مردمانقلاب اسلامی مردم