اتحاد ملت، جبران همه خسارات

ما گر چه دوستان و عزیزان وفاداری را از دست دادیم که هر یک برای ملت ستمدیده استوانه بسیار قوی و پشتوانه ارزشمند بودند، ما گر چه برادران بسیار متعهدی را از دست دادیم که اشداء علی الکفار رحماء بینهم بودند و برای ملت مظلوم و نهادهای انقلابی سدی استوار و شجره‌ای ثمربخش به شمار می‌رفتند، لکن سیل خروشان خلق و امواج شکننده ملت با اتحاد و اتکال به خدای بزرگ هر کمبودی را جبران خواهد کرد. ۹ تیر ۱۳۶۰

رغم اننا فقدنا احباباً و اعزه اوفیاء کان کل واحدٍ منهم بمثابه دعامه قویه و سندٍ مهم لهذا الشعب المظلوم و رغم اننا فقدنا إخواناً ملتزمین کانوا اشداء علی الکفار رحماء بینهم و کانوا لهذا الشعب و لموسساته الثوریه سداً منیعاً و شجره مثمره إلّا ان سیل الشعب العارم و امواجه الهادره بالاتحاد و التّوکل علی الله تعالی سیعوّض عن کل نقص. ۲۷ شعبان ۱۴۰۱

Though we lost dear and loyal friends each one of whom was a strong prop and valuable support and though we lost extremely committed brothers who were" hard on the infidels and easy on one another " and who were strong buttress and fruitful tree for the oppressed nation and for the institutions of the revolution, the roaring flood of the people and the breaking waves of the nation, with unity and trust in the Omnipotent God will compensate for any shortcoming. June 30, 1981

دریافت طرح
اشتراک اتحاد ملت، جبران همه خسارات
کلیدواژه:
هفتم تیر 1360سید محمد حسینی بهشتیمنافقینوحدتسازمان مجاهدین خلقترور