اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشداگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشدوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدآنچه موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد آنچه موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی