منشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیمنشاء ضعف مسلمین و فساد ممالک اسلامیهیهات منّا الذِّلَّهُهیهات منّا الذِّلَّهُانگیزه تسلیم و سازش با آمریکاانگیزه تسلیم و سازش با آمریکامی گفتند نمی شود با این قدرت ها درافتاد، بیایید بسازیم. لکن دیدید وقتی ملت خواست، شد.می گفتند نمی شود با این قدرت ها درافتاد، بیایید بسازیم. لکن دیدید وقتی ملت خواست، شد.سازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هاما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با این‌هااین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برداگر مسلمین مجتمع بودند هرکدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برداگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیماگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم اسلام سازش و فرومایگی صفحه 3