انگیزه تسلیم و سازش با آمریکا

قیام بدون تجهیزات کافی را عقل آنان[دنیا پرستان] نمی‌پسندد و شرع آنان اجازه نمی‌دهد. و نیز به عقیده آنان حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای حکومت و تشکیلاتی می‌باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و بالاخره مخالف با موازین شرعی و الهی است و همچنین صلح با ملحدان و ستمگران و سازش با ظالمان به صورت مسلمان و با زهدفروشان داغ بر پیشانی، طریق عقل و شرع بوده و هست. و با این انگیزه، تسلیم و #سازش با #آمریکای_جهانخوار و وابستگان به او لزوم عقلی و شرعی دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است. 16 مرداد 1365

لاتحبذ عقولهم النهضه بدون معدات کافیه ولا یجیز شرعهم ذلک. وکذلک یعتقد اولئک بانّ التحرک من دوله الی اخری ذات حکومه وتنظیمات مخالف للعقل والقومیه، ومن ثم مخالف للموازین الالهیه والشرعیه، وقد کان ومازا ل الصلح والهدنه مع الظلمه والملحدین وکذلک مع المتظاهرین بالاسلام والمرائین ذوی الجباه السود هو طریق الصواب والعقل والشرع. لذا تصبح قضیه التسویه مع امریکا الظالمه واتباعها واجبه عقلًا وشرعاً، والتخلف عن ذلک یعارض الشرع والعقل. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶

They cannot understand uprising without enough equipments while their law does not permit the same. In their opinion, transferring from one country having government and organization to another country is against reason, nationality and religious and divine standards. In the same manner, peace with the Nimrods, Pharaohs, infidels, and tyrants, and compromise with the pseudo-Muslim oppressors and pseudo-ascetics with black-foreheads have been and are the way of reward, reason and law. With this motive in mind, compromise and submission to the world-devouring America and its surrogates is according to the dictates of reason and law and acting to the contrary is in dire contrast to reason and law. 7, August 1986

دریافت طرح
اشتراک انگیزه تسلیم و سازش با آمریکا
کلیدواژه:
امام خمینیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیاسلام ناب و اسلام آمریکائیاسلام سازش و فرومایگیاسلام آمریکاییمذاکره با آمریکاآمریکامقاومتسازش