قیام برای خداقیام برای خدااینهاست که پیروزی می‌آورداینهاست که پیروزی می‌آوردوظیفه همگانیوظیفه همگانینتیجه مقاومتنتیجه مقاومتجنگ پابرهنگانجنگ پابرهنگانصدور تجربه‌هاصدور تجربه‌هادفاع تا آخرین قطره خوندفاع تا آخرین قطره خونبنیه دفاعی، همیشه در اوجبنیه دفاعی، همیشه در اوججنگ ما و فلسطینجنگ ما و فلسطین دفاع و ایستادگی صفحه 2