پیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای سایر ملل ستمدیده جهان خواهد بودملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودملت عزیز ما با قیام دلاورانه و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمودبا قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی نیاز شده ایم.با قبول صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی بی نیاز شده ایم. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی