تحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشود

تحویل حال الی احسن الحال این است که ان شاء الله در این سال نو ما تغییرات روحی بدهیم، یعنی واقعاً تحول بر ایمان حاصل بشود. ۱ فروردین ۱۳۶۸

تحویل الحال إلی احسن حال فی هذه السنه الجدیده هو ان نعمل إن شاء الله علی إیجاد تغییرات روحیه، ای ان یحصل تحول حقیقی فی الإیمان. ۱۳ شعبان ۱۴۰۹

Changing condition for the better signifies that in this New Year, we would undergo a spiritual transformation. That is, there is really a transformation on faith. 21 March 1989

دریافت طرح
اشتراک تحویل الی احسن الحال به این است که انشاالله در این سال نو تحوّل بر ایمان حاصل بشود
کلیدواژه:
امام خمینیجوانان، علم و تزکیهمعنویتایمان به خدانفساصلاح نفس