تقدیم به آتش نشان های جان فشان

این ایمان است که جوانی از مورد مطمئن بیاید در مورد خطرناک. از رختخواب منزلش، که هم مطمئن است و هم محل خواب است، بیاید در کوچه‌ها، در خیابانها، پاسداری کند؛ در صورتی که هم خواب از چشمش رفته است، و هم احتمال خطر است. 28 خرداد 1358

دریافت طرح
اشتراک تقدیم به آتش نشان های جان فشان
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتمعنویتایمان به خداخدمت به مردم