توصیه به محرومان و مستضعفان

وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست‌اندرکاران کشورتان یا قدرتهای‌ خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. که هیچ یک از دوَل حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده‌اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

اوصی جمیع المسلمین والمستضعفین فی العالم ان لا یقعدوا علی امل ان یُتحفهم قاده بلدانهم او المسوولون فی حکوماتهم او القوی الاجنبیه بالاستقلال والحرّیه، الحکومات القائمه فی هذه البلدان لم ولن تکترث بحریه شعوبها ورفاهیتها واستقلال بلدانها، بل ان الغالبیه العظمی منها، امّا ان تکون هی التی تمارس الظلم والکبت علی شعوبها، وانّ کل ما فعلته انّما هو لمصالحها الشخصیه والفئویّه، او انها تسعی لتحقیق الرفاهیه للشریحه المرفهه والمترفه اساساً. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

My advice to all Muslims and oppressed peoples of the world is that you should not sit and wait till your own authorities or rulers, or some foreign powers make a gift of freedom and independence to you. None of the rulers of any of these countries have been concerned with freedom, independence and welfare of his nation. Rather the majority of such rulers have been cruel oppressors who tried to strangulate their own people. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک توصیه به محرومان و مستضعفان
کلیدواژه:
آزادیمحرومینمستضعفیناستقلالوصیت نامهقیام برای خدادولت های منطقه