قدرت ملتقدرت ملتامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومامام بزرگوار ما | قیام علیه رفراندومبه دست مردمبه دست مردمحفظ قدرت ایمانحفظ قدرت ایمانقدرت جوانانقدرت جوانانصدمه به نیروی انسانیصدمه به نیروی انسانیغلبه بر قدرت شیطانیغلبه بر قدرت شیطانیتبلیغات در مطبوعات خارجیتبلیغات در مطبوعات خارجیآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فساد رژیم پهلوی صفحه 2