تحصیل رضایت مادرتحصیل رضایت مادرحقوق مادرهاحقوق مادرهاهیچ شغلی به شرافت مادری نیستهیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی