عطوفتِ امامعطوفتِ اماماصلاح جهان از دامن خانوادهاصلاح جهان از دامن خانوادهتربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود نقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناناز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاافتخار عالمافتخار عالممربی جامعهمربی جامعهدامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمتمکتب مادرمکتب مادر مادران صفحه 2