تنها نجات دهنده

خدایا! ما را در این سال نو از این حالی که داریم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی هستیم و تو می‌دانی، و تو می‌توانی ما را نجات بدهی. 1 فروردین 1365

إلهنا! حول حالنا فی هذه السنه الجدیده. نحن مبتلون بالاهواء النفسیه وانت تعلم، وإنّک قادر علی إنقاذنا. ۱۰ رجب ۱۴۰۶

O God! In this new year change us from the state wherein we are. We are fettered by our carnal desires; only You can save us. 21 March 1986

دریافت طرح
اشتراک تنها نجات دهنده
کلیدواژه:
امام خمینیاخلاقانبیانفسهوای نفسنوروزتحول روحی جوانانجنگظلم ستیزی انبیا