سهل انگاری ممنوعسهل انگاری ممنوعملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناخت سازمان مجاهدین خلق صفحه 2