شما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی