جایی برای شرقزده و غربزده نیست

کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق و غربزده و شرق‌زده در کشور بقیه الله اعظم جایی نیست. ۸ مهر ۱۳۶۰

یعلم الذین عمیت قلوبهم والمنافقون واللاجئون إلی احضان الغرب بانه مادام الشعب الإیرانی والقوات المسلحه الشجاعه حیّاً، فإن الشرق والغرب والمنبهرین بالغرب والشرق لن یجدوا مکاناً فی بلاد بقیهاللّه الاعظم. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۱

The blind-hearted, hypocrites, taking refuge in the lap of the West would know the brave nation of Iran and its armed forces are alive and that there is no room for the West, the East pro-Western or pro-Eastern in this country. September 30, 1981

دریافت طرح
اشتراک جایی برای شرقزده و غربزده نیست
کلیدواژه:
غربزدگیمنافقینقوای مسلحسازمان مجاهدین خلقگروههای چپ(مارکسیستی و کمونیستی)کمونیسمشوروی