شما مسلم نیستید، منافقید

اینهایی که اظهار اسلام می‌کنند لکن مردم را در بلاد ایران مردم را به آتش می‌کشند، خرمنهای مردم را به آتش می‌کشند، جوانهای ما را در اطراف می‌کُشند، در عین حال می‌گویند ما مسْلم هستیم، قرآن می‌فرماید شمایی که قولتان غیر عملتان است، شما مسْلم نیستید، شما منافق هستید. ۲ شهریور ۱۳۵۸

إن اولئک الذین یظهرون الإسلام، و عملیاً یقومون بإثاره الفتن بین فئات الشعب الإیرانی و قتل شبابه، إن اولئک یزعمون بانهم مسلمون، و لکنهم منافقون یبغون الوقیعه بین الناس. ۱ شوال ۱۳۹۹

They claim to have subscribed to Islam but set people in the Iranian cities and set people's harvests on fire and murder our youth in the countryside, And yet these murderers claim to be Muslims. But the Qur'an says," You are hypocrites." You are not Muslims; you whose word of mouth does not match your deeds and your words do not match your real selves. 24 August 1979

دریافت طرح
اشتراک شما مسلم نیستید، منافقید
کلیدواژه:
محمدعلی رجاییمحمدجواد باهنرمنافقینسازمان مجاهدین خلقترور