پیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلاممجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیعحماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت حضور روحانیت در مسائل و مشکلاتحضور روحانیت در مسائل و مشکلاتاگر روحانیت جلودار انقلاب نبوداگر روحانیت جلودار انقلاب نبودروحانیت متعهدروحانیت متعهدپایگاه محکم اسلامپایگاه محکم اسلاماین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنند منشور روحانیت صفحه 3