حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت

سلام بر حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملیه خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشته‌اند. 3 اسفند 1367

سلامٌ علی صانعی الملحمه الخالده، ابداً من علماء الدّین الذین کتبوا رسائلهم العلمیّه و العملیّه بدم الشّهاده و جوهر الدّین. 15 رجب ۱۴۰۹

Peace be upon the ever-living epic-makers among the clergy who have written their intellectual and practical mission at the threshold of martyrdom with the ink of blood. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک حماسه‌سازان همیشه جاوید روحانیت
کلیدواژه:
شهادتروحانیتمنشور روحانیتمبارزه