جان جهان!جان جهان!مژده ای دوستمژده ای دوستشفا ز میخانهشفا ز میخانهخرقه تزویرخرقه تزویریار دلفریبیار دلفریبراز دلراز دلآتش عشقآتش عشقایام هجرانایام هجرانبشکفد بهاربشکفد بهار دیوان امام صفحه 2