مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست

آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ان اولئک الذین یتصورون عدم تعارض النضال من اجل استقلال و حریه المستضعفین و المحرومین، مع الراسمالیه و طلب الرخاء؛ إنما یجهلون ابجدیه النضال. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Those who imagine that struggle along the path of independence and freedom of the downtrodden and deprived people of the world is compatible with capitalism and welfare-seeking are alien to the alphabet of struggle. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست
کلیدواژه:
آزادیمحرومینمستضعفیناستقلالرفاه طلبیمبارزهسرمایه داریپذیرش قطعنامه 598