مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!

آنهایی که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند، آب در هاوَن می‌کوبند. 29 تیر 1367

وان هولاء الذین یتصورون إمکانیه إصلاح الراسمالیین والمرفهین الذین یجهلون معنی الالم، بالنصیحه والموعظه والإرشاد وانضمامهم لصفوف المناضلین من اجل الحریه، او تقدیم العون لهم، انما هم کمن یهرس الماء فی الهاون. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

While those who think that capitalists and indolent wealthy ones can be awakened through advise, counsel and admonition join the freedom-fighters or assist them are building castle in the air. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!
کلیدواژه:
محرومینمستضعفینتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهرفاه طلبیآزادیپذیرش قطعنامه 598روحیه انقلابی