امام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بوددنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استدنیا از نفوذ معنوی نهضت ما وحشت کرده استانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینخاصیت حکومت محرومین و مستضعفینحمایت ایران از سربازان اسلامحمایت ایران از سربازان اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی