روز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامظلم بر بشرظلم بر بشروعده قطعیوعده قطعیآه مظلومانآه مظلومانتا کی نشستید؟تا کی نشستید؟روز جهانیروز جهانیجشن بزرگترجشن بزرگتربسیج، الگوی مستضعفین جهانبسیج، الگوی مستضعفین جهانمستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی