همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند!همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی