اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریاشکال‌تراشی و خدمت‌گزاریخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیخنثی کردن تبلیغات تفرقه‌افکن با وحدت ملیسپاه برای ایران و اسلام مفید استسپاه برای ایران و اسلام مفید استآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنندآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی