ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدبه امیرالمومنین(ع) اقتدا کنیدکارمندان امام زمان(ع)کارمندان امام زمان(ع)کاری نکنید که مردم از شما بترسندکاری نکنید که مردم از شما بترسندامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدامروز روزی است که باید شما اسلام را حفظ کنیدآرامش ملّیآرامش ملّیبه رنگ اسلامبه رنگ اسلامرضای خدا در رضایت مردمرضای خدا در رضایت مردممقام بالاتر، تواضع‌ بیشترمقام بالاتر، تواضع‌ بیشتر مسئولین صفحه 3