غصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟غصه می‌خورید که چرا #اعدام می‌کنند. کی‌ها را اعدام کردند؟در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم!در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی