به دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکاای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شویددر داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم!در داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند حالا رفته اند خارج می گویند ما از آنجا چه می کنیم! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی