صف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهبه دنبال توسعه روابط با آمریکابه دنبال توسعه روابط با آمریکاای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شویدبه مناسبت فرار خفت‌بار بنی صدر و مسعود رجویبه مناسبت فرار خفت‌بار بنی صدر و مسعود رجوی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی