به دنبال توسعه روابط با آمریکا

کسانی که هیچ دخالت در هیچ چیز نداشتند، کسانی که آن روزی که انقلاب پیروز شد دنبال این بودند که برای خلاف انقلاب اسلحه جمع کنند، برای شکست انقلاب، آنهایی که نشسته‌اند و روابطشان را با آمریکا محکم کرده‌اند- و از اول بود و حالا هم هست و خواهد بود- اینها توجه به این ندارند که با این اراجیفی که اینها دارند این ملت تغییر نمی‌کند. ۲۹ فروردین ۱۳۶۴

فالاشخاص الذین لم یکن لهم دخل فی ایّ شئ، و الذین هم منذ انتصار الثوره یجمعون الاسلحه للقیام بوجهها و دحرها، هولاء الذین کانوا و ما یزالون و سیظلون یوثقون علاقاتهم بامریکا لا یعقلون انَّ اراجیفهم هذه لن تغیّر هذا الشعب. ۲۷ رجب ۱۴۰۵

Those who were not involved in anything, those who were seeking to collect arms against the line of the revolution when it emerged victorious in order to defeat the revolution and those who are sitting and strengthened their ties with the US, as it was the case from the outset, fail to heed that with the balderdash they utter this nation will not undergo change. 18 April 1985

دریافت طرح
اشتراک به دنبال توسعه روابط با آمریکا
کلیدواژه:
آمریکا و انقلاب اسلامیمنافقینسازمان مجاهدین خلقترورمسعود رجوی