دلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشدمتعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشددغدغه‌مند برای محرومیندغدغه‌مند برای محرومیناظهار حیاتاظهار حیاتهمه مسئولیم!همه مسئولیم!رنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!رنج ندیده ها، انقلاب را یکشبه می فروشند!هشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار امام در مورد نفوذ در مجلسهشدار انتخاباتی امام!هشدار انتخاباتی امام!یک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریمیک همچو مجلسی را به وجود می‌آوریم انتخابات صفحه 3