شب یلدای عشقشب یلدای عشقتنها نجات دهندهتنها نجات دهندهمستقل باشیدمستقل باشیدحکم اعدام شیخحکم اعدام شیخبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندبا سپیده سحر عشق، عقد وصال بسته‌اندحب مقام و شهرتحب مقام و شهرتآتش فروزان نفسآتش فروزان نفسامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.وحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانه هوای نفس صفحه 2